Brzoskwinie z preferencyjną stawką – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Brzoskwinie z preferencyjną stawką

Prezes GUC utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w M. w przedmiocie wymiaru cła od sprowadzonego z zagranicy towaru przez przedsiębiorstwo K. W decyzji, jako podstawę prawną powołano art. 4 ust 1 oraz art. 23 ustawy - Prawo celne, § 1; § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a i pkt 4 lit.a oraz ust 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.1996 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. z 1996 r. Nr 154, poz. 670), art. 11 i art. 18 Protokołu Nr 4 Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między RP z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony (MP z 1997 r. Nr 10, poz. 74), pkt 6 i 10 załącznika Nr 6 do zarządzenia Prezesa GUC z dnia 24.06.1996 r. w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego (Monitor Polski z 1996 r. Nr 38, poz. 380).[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość