Znajdź artykuł

Bariery wyzwaniem dla polityki handlowej UE

Komisja Europejska złożyła pierwsze sprawozdanie roczne Radzie Europejskiej w sprawie barier w handlu i inwestycjach w państwach trzecich [ KOM(2011) 114 z dnia 10.03.2011r.]. W sprawozdaniu zostały przedstawione priorytetowe działania mające na celu zniesienia barier w handlu z państwami trzecimi. Pod pojęciem „bariery technicznej" w wymianie handlowej, uważa się każde zobowiązanie narzucone na eksportera lub importera, w celu dostosowania jego towaru do warunków technicznych innych, niż te obowiązujące w kraju wytwarzania, zanim udzieli się mu zezwolenia na wprowadzenie wyrobu na rynek. [...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość