Znajdź artykuł

Audyt wewnętrzny w urzędzie celnym część pierwsza

Ustawa nowelizująca ustawę o finansach publicznych wprowadziła do polskiego systemu kontroli wewnętrznej i finansowej nowy podmiot kontrolny – audytora wewnętrznego . Audytora wewnętrznego należy zaliczyć do kontroli finansowej, a także wewnętrznej w rozumieniu stricte. Powstanie instytucji audytu finansowego zostało wymuszone na skutek negocjacji dotyczących przystąpienia Polski do UE (omawiany system kontroli finansowej stanowił przedmiot negocjacji akcesyjnych w ramach rozdziału 28). 4 strony - 11833 znaków[...]
6/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość