Art. 58 $ 2 Kodeksu celnego nie stanowi podstawy prawnej do obciążenia kosztami przepadku towaru osoby, co do której wydano decyzję o przepadku towaru na podstawie art. 58 $ 1 tego kodeksu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Art. 58 $ 2 Kodeksu celnego nie stanowi podstawy prawnej do obciążenia kosztami przepadku towaru osoby, co do której wydano decyzję o przepadku towaru na podstawie art. 58 $ 1 tego kodeksu

Prezes Głównego Urzędu Ceł działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 i art. 210 § 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej i art. 38 i 58 § 1 Kodeksu celnego, po rozpatrzeniu odwołania Romana K. od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego, utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość