Art. 276 § kodeksu celnego nadal groźny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Art. 276 § kodeksu celnego nadal groźny

W lutym 1999 r. urząd celny wewnętrzny, po przyjęciu zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą uszlachetniania czynnego stwierdził, w wyniku rewizji celnej, brak w przesyłce części towaru. Na podstawie przepisu art. 276 § 2 Kodeksu celnego wymierzono opłatę manipulacyjną dodatkową w kwocie 29.758,69 PLN. W wyniku odwołania Prezes Głównego Urzędu Cel uchylił zaskarżoną decyzję (po jedenastu miesiącach) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Przyczyną uchylenia decyzji były uchybienia proceduralne (stronie nie zapewniono czynnego udziału w postępowaniu oraz nie dano możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań). Do meritum nie ustosunkowano się.[...]

Kup aby przeczytać całość