Znajdź artykuł

Akty kwalifikacyjne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą

W teorii prawa administracyjnego przez akt kwalifikacyjny (kwalifikację) rozumie się ocenę (rozstrzygnięcie intelektualne) będącą wynikiem czynności sensu largo badawczych, podjętych na podstawie prawnego upoważnienia i mających na celu dokonanie rozeznania (ustalenia) właściwości (stanu) człowieka lub rzeczy. Tak rozumiane akty, w odróżnieniu od przewidzianych przepisami k.p.a. decyzji, nie nakładają na adresatów nowych obowiązków ani nie tworzą dla nich nowych praw. Treścią ich jest jednak nie tylko proste stwierdzenie pewnych właściwości osób lub rzeczy, ale także ocena tych właściwości, dokonana wedle pewnego wzorca dla określonego celu – bez wskazania jednak skutków prawnych tych stwierdzeń i ocen. Pod względem prawnym akty te kwalifikują stany faktyczne związane z osobą lub rzeczą i tworzą dla adresatów interes prawny (możliwość domagania się wydania decyzji o określonej treści, najczęściej uprawniającej) lub interes zwykły (możność swobodnego zachowania się), albo organowi administracji dają podstawę do władczego wkraczania w sferę praw i interesów tych podmiotów. [...]
7/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość