Akcyza w służbie celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Akcyza w służbie celnej

Jedną z takich inicjatyw jest projekt ustawy z dnia 18 września 2002 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. W projekcie przyznano służbie celnej uprawnienia dot. między innymi podatku akcyzowego. Służba celna uzyskałaby pełne kompetencje w zakresie rozliczania podatku akcyzowego, kontroli realizowanej aktualnie przez Urząd Kontroli Skarbowej w ramach szczególnego nadzoru podatkowego oraz sprzedaży znaków akcyzy. Za wskazanym przekazaniem kompetencji akcyzowych służbie celnej przemawia kilka istotnych kwestii. Do najważniejszych należy zaliczyć po pierwsze fakt, że pełną kontrolę nad towarami akcyzowymi wykonywałaby jedna struktura administracyjna. Po drugie, powyższe rozwiązanie pozwoliłoby na zatrudnienie funkcjonariuszy celnych z likwidowanych jednostek. Ma to aspekt zarówno merytoryczny – służba celna posiada [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość