Agencja celna jako przedstawiciel – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Agencja celna jako przedstawiciel

Działalność gospodarcza w formie agencji celnej wymaga uzyskania koncesji i zatrudniania osób o określonych kwalifikacjach, ale też Kodeks celny nadał agencjom szereg praw w tym i obowiązków. W zakresie reprezentowania podmiotów gospodarczych w postępowaniu przed dyrektorem urzędu celnego agencja musi przedłożyć pisemne upoważnienie, z którego wynika rodzaj i zakres przedstawicielstwa. Sprawy ewentualnych sporów miedzy agencją a reprezentowanym podmiotem nie leżą w orbicie zainteresowań administracji celnej. Wydaje się to słuszne, gdyż organ celny dysponuje zapisem art. 255 Kodeksu celnego, który nie tylko jest szczegółowszą wykładnią pojęcia zgłaszający, ale wyraźnie wskazuje, że dłużnikiem może zostać agencja celna nawet w sytuacji, gdy utrzymuje, iż była wyłącznie bezpośrednim przedstawicielem. Jeśli organ celny oprze swoje roszczenie na przepisie art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, że kodeksowe pojęcie bez upoważnienia znaczy tyle samo co upoważnienie podpisane przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania podmiotu gospodarczego.[...]
6/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość