Znajdź artykuł

Agencja celna dłużnikiem

... W uzasadnieniu wyroku podniesione zostało, że bezspornym jest, iż przewożony na podstawie noty tranzytowej T2 towar objęty został na polskim obszarze celnym procedurą tranzytu i winien być przedstawiony w urzędzie celnym przeznaczenia. Bezspornym również jest, że zgodnie z notą tranzytową głównym zobowiązanym była niemiecka agencja celna, a przewoźnikiem polskie przedsiębiorstwo transportowe. Nie potwierdzono natomiast zakończenia procedury tranzytu. W tych okolicznościach faktycznych sprawy zgodzić należy się, że doszło do wwozu towaru na polski obszar celny, a stosownie do treści art. 2 § 2 ustawy z dnia 09.01.1997 r. Kodeks Celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.), wprowadzenie towaru na polski obszar celny lub jego wyprowadzenie z polskiego obszaru celnego powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej. Wobec faktu, że towar przewożony był w ramach wspólnej procedury tranzytowej, zastosowanie w sprawie mają przepisy Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej sporządzonej w Interlaken dnia 20.05.1987 (publ. Dz. U. z 1998 r., Nr 46, poz. 290). ... [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość