Znajdź artykuł

Administrowanie kontyngentami taryfowymi na import towarów rolno-spożywczych

Poziom obowiązujących Unii stawek celnych publikowany jest we Wspólnej Taryfie Celnej, która ustalana jest każdego roku przez Radę na wniosek Komisji Europejskiej i publikowana w formie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (rozporządzenie Komisji (WE)1832/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmieniające Załącznik I do rozporządzenia Rady 2658/87 w sprawie taryfy i nomenklatury oraz Wspólnej Taryfy Celnej http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2003/l_281/l_28120031030en00010893.pdf)Unia Europejska w ramach zawartych umów jedno- lub wielostronnych zapewnia preferencyjny dostęp towarów do swojego rynku wybranym krajom trzecim. ..  [...]
11/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość