Znajdź artykuł

Abstrakty

Hans-Michael Wolffgang,  Kerstin Harden Nowe europejskie prawo celne - cz. II The new European customs law – Part II   Rafał Bernat Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy podatkowego za niedochowanie należytej staranności przy reprezentowaniu podatnika Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi  z 24.04.2015r., I ACa 1581/14 Liability for damages of a tax adviser for not-keeping the due diligence at representing the taxpayer Gloss to the Appeals Court in Łódź verdict  from 24th April 2015, signature I ACa 1581/14   Adam Drozdek Cechy wspólne cła i podatków jako danin publicznych Common features of customs and taxes as public levies[...]
7/2016 str. 286

Kup aby przeczytać całość