Znajdź artykuł

Abstrakty

Hans-Michael Wolffgang,  Kerstin Harden Nowe europejskie prawo celne The new European customs law Zbigniew Chmielewski Zarządzanie przez cele  narzędziem zarządzania wydajnością w administracji publicznej Management by objectives as a tool for performance management in public administration Robert Michalski Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za niezapłacone podatki Responsibilities of board members of a capital company for unpaid taxes[...]
6/2016 str. 247

Kup aby przeczytać całość