Znajdź artykuł

ABC procedur uproszczonych

1. Wstęp 2. Wnioskowanie o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej 2.1. Zabezpieczenie 2.2. Pozwolenie 3. Zgłoszenie celne uproszczone - I forma uproszczeń 4. Złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną - II forma uproszczeń 5. Wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej - III forma uproszczeń 5.1. Procedury przywozowe 5.2. Zbiorcze wyprowadzenie towaru ze składu celnego 5.3. Procedury wywozowe 5.4. Wysyłka towarów poza godzinami pracy urzędu celnego 5.5. Pieczęć osoby upoważnionej 5.6. Zamknięcia celne stosowane przez osobę upoważnioną 5.7. Rejestr 6. Zgłoszenie celne uzupełniające 6.1. Wywóz, uszlachetnianie bierne, powrotny wywóz 6.2. Tranzyt 6.3. Procedura dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej i przetwarzania pod kontrolą celną. 6.4. Uwagi ogólne 7. Kontrola procedury uproszczonej 8. Uproszczenia w tranzycie - Wspólna Procedura Tranzytowa 8.1. Upoważniony nadawca 8.2. Upoważniony odbiorca 9. Uproszczenia w tranzycie - Karnet TIR 10. Uproszczenia w tranzycie - transport kolejowy 10.1. Upraszczanie czynności przy rozpoczęciu transportu kolejowego 10.2. Upraszczanie czynności przy zakończeniu transportu kolejowego 11. Zakończenie 12. Obowiązujące akty prawne 13. Załączniki 1. Wstęp Od 1 stycznia 1998r weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny /Dz. U. Nr 23 poz. 117 z późn. zmianami/ , oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Kodeks celny oparty został na przepisach Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich i wprowadził do polskich przepisów celnych wiele regulacji obowiązujących już w Unii Europejskiej m.in. procedurę uproszczoną, czyli upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurą celną. Procedura uproszczona ma już za sobą ponad 3 lata praktycznego stosowania. W sumie w ciągu trzech lat. wydanych zostało około 1.980 pozwoleń na upraszczanie czynności przy obejmowaniu towarów procedurą celną. Pozwolenia wydane w latach okresie od 01.01.1998 do 31.03.2001 roku. 51 stron - 161868 znaków[...]
5/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość