7/2020 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

7/2020

Andrzej Halicki   Obowiązek funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej pełnienia służby w umundurowaniu   W opracowaniu poruszono problematykę umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej. Wykonywanie zadań służbowych w mundurze należy do obowiązków funkcjonariuszy tej formacji, które mogą być rozpatrywane zarówno w ujęcie prawnym jak i etycznym. W tekście dokonano analizy rodzajów ubioru służbowego przysługującego funkcjonariuszom, zasad wyposażenia funkcjonariuszy w umundurowania a także reguł zwrotu równowartości składników umundurowania w przypadku zwolnienia ze służby. W końcowej części zaprezentowano postulaty zmiany przepisów prawa. Słowa kluczowe: Krajowa Administracja Skarbowa, Służba Celno – Skarbowa, umundurowanie, obowiązek służbowy   Obligation of customs officer’s to perform official duties in uniform The study discusses the problem of performing duties by uniformed customs officer’s. The analyzed issues can be considered in both legal and ethical aspects. The text deals with the issue of types of official clothing for officers, principles of equipping officers with uniforms and rules for reimbursing the cost of uniformed components in the event of exemption from service. The final part is devoted to postulates of changing the law. Key words: National Revenue Administration, Tax and Customs Service, uniform, service duty  [...]

Kup aby przeczytać całość