Znajdź artykuł

Zmiany w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów tytoniowych

Celem opracowania jest analiza zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo¬wym1 (dalej: u.p.a.) na mocy ustawy z dnia 29 października 2010r. o zmia¬nie ustawy o podatku akcyzowym2. W ramach nowelizacji u.p.a. dokonano implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r.! (dalej: dyrek¬tywa) zmieniającej dyrektywy Rady: nr 92/79/EWG dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia podatków od papie¬rosów4, nr 92/80/EC z dnia 19 paździer¬nika 1992 r. w sprawie zbliżenia podat¬ków od wyrobów tytoniowych innych niż papierosy5, nr 95/59/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie podatków innych niż podatki obrotowe, wpływają¬cych na spożycie wyrobów tytoniowych6 (tzw. dyrektywa strukturalna), w zakre¬sie struktury oraz stawek podatku akcy¬zowego stosowanego do wyrobów tyto¬niowych oraz nr 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.7 [...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość