Znajdź artykuł

Zasady zwolnienia od cła towarów stanowiących zaopatrzenie na statkach, w samolotach i pociągach międzynarodowych – cz.II

Exemption from customs duties of goods which are supply for ships, planes and international trains – part II

Z dniem 1 maja 2016r. zostanie uchylony Wspólnotowy Kodeks Celny[1]. Zastępujący go unijny kodeks celny określa ogólne przepisy i procedury mające zastosowanie do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzanych. Ponadto, niektóre przepisy prawa celnego, w tym przewidziane w nich uproszczenia, będą miały zastosowanie do wymiany towarów unijnych pomiędzy tymi częściami obszaru celnego Unii, do których stosuje się przepisy dyrektyw: w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, a częściami tego obszaru, do których nie stosuje się tych przepisów, lub do wymiany pomiędzy częściami obszaru, do których przepisy te nie mają zastosowania[2]. Zastosowanie niektórych przepisów celnych do obrotu z tzw. terytoriami specjalnymi[3] spowodowane jest tym, że wobec importu towarów (w rozumieniu przepisów podatkowych) znajdujących się w swobodnym obrocie, które wprowadzane są do na terytorium podatkowe UE z terytorium trzeciego stanowiącego część obszaru celnego Unii, stosowane są takie same formalności, jak formalności przewidziane w unijnych przepisach celnych obowiązujących przy imporcie towarów na obszar celny UE. Podobny tryb postępowania dotyczy towarów eksportowanych do terytoriów specjalnych[4]. Jednakże przepisy UKC nie dotyczą swobodnego obrotu towarów w ramach rynku wewnętrznego. [1]Art. 286 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L.2013.269.1), dalej jako unijny kodeks celny lub UKC. [2]Art. 1 ust. 1 i 3 UKC. [3]Więcej na temat terytoriów specjalnych zob., K. Piech, Zasady obrotu towarowego z terytoriami specjalnymi, ABC nr  158667. [4]Zob. art. 274-280 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 ze zm.) oraz art. 3 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U.UE.L.2009.9.12 ze zm.). [...]
1/2016 str. 14

Kup aby przeczytać całość