Znajdź artykuł

Zasady opodatkowania akcyzą wynikające z przepisów prawa wspólnotowego

Polska uzyskując z dniem 1.05.2004r. członkostwo w UE przyjęła na siebie obowiązek implementacji zasad opodatkowania akcyzą wynikających z przepisów prawa wspólnotowego do jej prawa wewnętrznego. Jednym z podstawowych aktów prawnych, z których one wynikają jest Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego . Uchyliła ona Dyrektywę Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania , zwaną dyrektywą horyzontalną stanowiącą wzorzec dla polskich przepisów ustawowych , a więc ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, która z dniem 1 marca 2009 r. została przez ustawodawcę polskiego zastąpiona ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. [...]
9/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość