Znajdź artykuł

Zarządzanie przez cele narzędziem zarządzania wydajnością w administracji publicznej . . . . . . . .

Management by objectives as a tool for performance management in public administration

Celem artykułu, w szerszym ujęciu, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy współczesne rozwiązania z obszaru zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi zaczerpnięte z sektora prywatnego, takie jak znana metoda Management by Objectives (MBO), czyli zarządzanie przez cele, mogą odpowiadać potrzebom zarządzania wydajnością w administracji publicznej. W ujęciu wąskim celem artykułu jest przeanalizowanie przykładu wdrożenia tej metody w administracji celnej, z uwzględnieniem teraźniejszości i perspektywy dalszego jej wykorzystania. Przedmiotem analizy są ramowe regulacje wprowadzające tę koncepcję w Służbie Celnej oraz potencjalny wpływ wdrażanej koncepcji zarządzania przez cele na wydajność. Pod pojęciem "wydajność" rozumie się w danym przypadku osiągnięcie w określonej jednostce czasu pożądanych wyników pracy przy względnie stałej relacji objętości i stopnia trudności realizowanych zadań do liczebności zasobów ludzkich.[...]
6/2016 str. 235

Kup aby przeczytać całość