Znajdź artykuł

Zakres zastosowania klauzuli beneficial owner w polskim prawie podatkowym

The scope of application of beneficial owner clause in Polish tax law

Celem niniejszej publikacji jest analiza obecnego zakresu wykorzystania klauzuli „beneficial owner” w polskim wewnętrznym prawie podatkowym, z uwzględnieniem możliwych skutków karnoskarbowych i karnych obecnego stanu polskiego ustawodawstwa w zakresie egzekucji zobowiązań podatkowych oraz odpowiedź na pytanie, czy obecny zakres wykorzystania tej klauzuli w polskim prawie podatkowym jest dostateczny z perspektywy ochrony interesów fiskalnych państwa.[...]
5/2018 str. 174

Kup aby przeczytać całość