Znajdź artykuł

Zagrożenie indywidualne egzekucją administracyjną w prawie polskim na tle rozwiązań prawnych Republiki Federalnej Niemiec część I

Na wstępie rozważań nad prawnym modelem zagrożenia indywidualnego należy jedynie zaznaczyć, że instytucja ta jest normatywnym wyrazem obowiązującej w obu systemach egzekucji administracyjnej – polskim oraz niemieckim - zasady zagrożenia (mediatyzacji, upominania). Poszukując pierwowzoru dla polskich rozwiązań prawnych w tym zakresie należy odnaleźć go w austriackiej ustawie o egzekucji administracyjnej z 1925 r., której postanowienia zostały w znacznym zakresie przetransponowane na grunt rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1928 r. o postępowaniu przymusowym w administracji . [...]
6/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość