Znajdź artykuł

Wyrok Trybunału z dnia 10 grudnia 1968 r Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Sprawa 7-68) i jego wpływ na przewóz dóbr kultury w krajach Unii Europejskiej.

Wspólny rynek Unii Europejskiej opiera się na czterech podstawowych swobodach: swobodnym przepływie towarów, osób, usług i kapitału. W obrębie owych czterech swobód ważna rolę odgrywa swobodny przepływ towarów. Traktat podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie, który po wejściu w życie 1 listopada 1993 roku Traktatu o Unii Europejskiej otrzymał nazwę traktatu O utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, zawiera unormowania dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego związane z możliwością ustanowienie zakazów i ograniczeń przewozu, wywozu lub tranzytu uzasadnionych ochroną skarbów narodowych posiadających wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną. Powyższe ograniczenia nie mogą stanowić środków samowolnej dyskryminacji lub ukrytych ograniczeń w handlu pomiędzy państwami członkowskimi, czyli zabronione jest wprowadzanie ograniczeń w swobodnym przepływie towarów ze względów gospodarczych.[...]
4/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość