Wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym

... Szczególnemu nadzorowi podatkowemu nie podlegają wyroby określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przeznaczone na cele specjalne określone w odrębnych przepisach, w jednostkach podległych, podporządkowanych  lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Przytoczone rozporządzenie Ministra Finansów określa szczegółowo zakres i sposób wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do poszczególnych wyrobów podlegających temu nadzorowi oraz przy oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy. ... [...]
1/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość