Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (wrzesień 2005)

Nr C 219 z dnia 7 września 2005 r.6. Zawiadomienie Komisji 2005/C 219/04 - Poprawki do wytycznych dotyczące części II tytułu III Gospodarcze procedury celne rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 269 z 24.9.2001, str. 1), str. 7.[...]
10/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość