Znajdź artykuł

Wykaz aktów prawnych dotyczących spraw celnych i podatkowych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej (lipiec 2006)

7 stron – 22 892 znaki Nr L 178 z dnia 1 lipca 2006 r. 591. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi, str. 1. 592. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru, str. 24. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość