Znajdź artykuł

Wybrane zagadnienia z problematyki postępowania egzekucyjnego w administracji (część II)

Część I opracowania poświęcona była niektórym zagadnieniom ogólnego postępowania egzekucyjnego w administracji, natomiast część II ma za zadanie przybliżyć problematykę zabezpieczania obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym. Na gruncie omawianej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , zwanej dalej ustawą, oprócz postępowania egzekucyjnego można wyróżnić postępowanie zabezpieczające. W literaturze przedmiotu uznaje się, iż jest to postępowanie szczególne, o charakterze pomocniczym, mające na celu ochronę przyszłych interesów wierzyciela . Także organy celne, w celu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, w uzasadnionych wypadkach, mogą stosować postanowienia Działu IV ustawy, z uwzględnieniem postanowień wynikających z Kodeksu celnego. 5 stron - 13668 znaków [...]
1/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość