Znajdź artykuł

Wybrane problem wykładni przepisów klasyfikacyjnych

Selected problems of interpretation of classification provisions

Znaczenie przepisów klasyfikacyjnych jest we współczesnym świecie niebagatelne. Z jednej służą one stosowaniu jednego z elementów kalkulacyjnych, a w konsekwencji wymiarowi ceł. Z drugiej zaś kodami klasyfikacyjnymi prawodawca posługuje się również poza sferą prawa celnego, chociażby przy określaniu zakresu przedmiotowego akcyz oraz stawek akcyz[1] czy podatku od wartości dodanej[2]. Już prima vista można dostrzec specyfikę przepisów klasyfikacyjnych. Nie przypominają one przepisów znanych z innych dziedzin prawa. Także wykładnia przepisów klasyfikacyjnych nacechowana jest dużą specyfiką. [1]Zob. K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, [w:] Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, praca zbiorowa pod red. K. Lasińskiego-Suleckiego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 25 i n. [2]Zob. VAT Compass 2013/2014, praca zbiorowa pod red. W. van der Corputa i F. Annacondii, IBFD Amsterdam 2013, s. 570. [...]
7/2015 str. 247

Kup aby przeczytać całość