Znajdź artykuł

Współpraca Służby Celnej ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi

Customs’ cooperation with high schools and universities

Celem publikacji jest omówienie zasad i form współpracy Służby Celnej ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, ze szczególnymi uwzględnieniem lat 2014-2015. Ponadto analizie poddane zostaną porozumienia zawierane przez dyrektorów izb celnych z władzami instytucji naukowych. Problematyka poruszana w niniejszym opracowaniu ma istotne znaczenie w działalności Służby Celnej odnosząc się do takich pojęć jak wizerunek i zarządzanie wiedzą. Systematyczne kontakty ze środowiskiem akademickim umożliwiają bowiem wykorzystanie potencjału naukowego i intelektualnego uczelni, a w konsekwencji przyczyniają się do rozwoju Służby Celnej i wzrostu umiejętności jej funkcjonariuszy. Na wstępie należy odnotować, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej[i] nie reguluje zasad współpracy Służby Celnej ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. Nie powinno to jednak dziwić zważywszy na zakres przedmiotowy tego aktu prawnego (art. 1 ust. 1) określającego m.in. zadania i organizację tej formacji. [i]Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 ze zm. [...]
8/2015 str. 293

Kup aby przeczytać całość