Znajdź artykuł

Wniosek o wydanie administracyjnego nakazu opuszczenia polski jako narzędzie służby celno-skarbowej w walce z przemytem

An application for the administrative removal order as a tool for Customs – Treasury service to fight smuggling

Przemyt to zjawisko związane z obrotem towarami między państwami, którego  zasadniczym celem jest zatajenie przed organami państwa faktu dokonywania tego obrotu lub zatajanie części z istotnych okoliczności dotyczących tego obrotu.[i] Ma on charakter różnorodny i może dotyczyć nie tylko towarów, których obrót jest zabroniony (np. narkotyki, dopalacze), czy reglamentowany stosownymi zezwoleniami (np. broń, amunicja, materiały wybuchowe), ale może obejmować również przedmioty legalnego obrotu handlowego, podlegające obciążeniom fiskalnym (np. wyroby tytoniowe, alkohol). [i]Por. T. Oczkowski, Karnoprawna ocena przemytu papierosów, Prokuratura i Prawo 9, 2010, s. 117 [...]
12/2017 str. 455

Kup aby przeczytać całość