Znajdź artykuł

Wartość celna towarów w przepisach wspólnotowych

... Wartością transakcyjną przywożonych towarów jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towary sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Wobec towarów, które przed momentem obliczenia wartości celnej były przedmiotem tylko jednej transakcji sprzedaży, sam fakt ich zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu we Wspólnocie jest wystarczający do uznania, że ich sprzedaż nastąpiła w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Termin ,,ostatnia sprzedaż” może się odnosić do sprzedaży zawartych, gdy towary już się znajdują na terenie Wspólnoty, ale nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu (np. są w składzie celnym). W przypadku wielu transakcji sprzedaży, poprzedzających ustalenie wartości celnej towaru, podstawą dla obliczenia tej wartości może być cena ustalona dla innej transakcji niż ostania sprzedaż przed zgłoszeniem towaru do procedury dopuszczenia do obrotu, jednak deklarując ją importer musi wykazać, że tę transakcję sprzedaży zawarto z przeznaczeniem na obszar celny Wspólnoty. ...[...]
7/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość