Znajdź artykuł

Unia celna a perspektywy zmian dobrobytu nowych krajów-członków Unii Europejskiej

Jak wiadomo, cło i inne ograniczenia swobody wymiany międzynarodowej prowadzą do strat społecznych w skali kraju i w skali gospodarki światowej jako całości. Powoduje to, że rządy różnych krajów starają się tworzyć warunki umożliwiające rozszerzenie obszarów działania mechanizmu rynkowego. Ustanawiane są międzynarodowe porozumienia handlowe liberalizujące handel między ich krajami członkowskimi. W zależności od intencji krajów członkowskich porozumienia te, zwane też porozumieniami integracyjnymi albo regionalnymi porozumieniami integracyjnymi, mogą przybierać różne formy: strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku, unii ekonomicznej. Strefę wolnego handlu oraz unię celną często określa się mianem preferencyjnych porozumień handlowych, gdyż ich przedmiotem jest handel międzynarodowy oparty na zasadzie preferencji celnych. Wspólny rynek ... [...]
4/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość