Znajdź artykuł

Transport przesyłowy towarów – wadliwa regulacja dotycząca właściwości organów celnych …

str. MPCiP 357 – 359 – 11 800 znaków Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r., Nr 68, poz. 662 ze zm.) - reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. przede wszystkim rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, które jako źródło prawa wspólnotowego, obowiązuje i jest stosowane bezpośrednio w porządkach prawnych Państw Członkowskich UE, w tym Polski od dnia 1 maja 2004 r. [...]
9/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość