Znajdź artykuł

Teoretyczne i praktyczne aspekty zwrotu podatku VAT podróżnym część I

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusza na ustawodawcach dostosowania przepisów krajowych do unijnych, które w przypadku kolizji mają nadrzędność nad ustawodawstwem krajowym. Pogląd taki znalazł potwierdzenie już w kilku orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości . W efekcie takich orzeczeń Skarb Państwa zmuszony został do zwrotu znacznych kwot nienależnie pobranego podatku wraz z odsetkami, a ustawodawca krajowy do zmiany swojego stanowiska i podjęcia próby dostosowanie przepisów krajowych do unijnych. [...]
5/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość