Szczególny nadzór podatkowy – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Szczególny nadzór podatkowy

... Istotnym elementem niniejszych rozważań jest wskazanie umiejscowienia owej „służby” w omawianym okresie, w strukturach administracji państwowej. Pomijając wątek prezydiów rad narodowych (wydziałów finansowych i inspektoratów kontrolno-rewizyjnych) w latach siedemdziesiątych komórki te usytuowano w okręgowych zarządach dochodów państwa i kontroli finansowej, organach utworzonych na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Następnie w związku ze zmianami w strukturach w administracji i likwidacją okręgowych zarządów, na podstawie postanowień ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych zadania te przypisano izbom skarbowym (art. 9 ust. 5 pkt 4 ustawy w brzmieniu z 1982 r.), które były, co godne podkreślenia organami wyższego stopnia w stosunku do urzędów skarbowych ...[...]
8/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość