Znajdź artykuł

System kontroli importu (ICS) – wdrożenie

Przepisy rozporządzenia nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny wprowadziły nowe regulacje m.in. w zakresie zasad wprowadzania towarów na obszar celny Wspólnoty mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu towarowego realizowanego pomiędzy krajami UE a krajami trzecimi. [...]
5/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość