Znajdź artykuł

Stosowanie procedur szczególnych w VAT – analiza polskich przepisów ustawowych

The use of specific procedures in VAT - analysis of the Polish laws

Ustawodawca polski został zobligowany przez prawodawcę unijnego do wdrożenia do przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług [1], zasad wynikających z przepisów rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 967/2012z dnia 9 października 2012 r.[2]zmieniającego  rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej [3]w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami. [1](tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177,poz. 1054ze zm.; tekst pierwotny Dz. U. Nr 54,poz. 535) - –  zwana dalej ustawą o VAT. [2]Dz. U. UE 2012 nr 290/1 ( z 20 października 2012r.) – zwane dalej rozporządzeniem 967/2012. [3]Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1. [...]
6/2016 str. 231

Kup aby przeczytać całość