Znajdź artykuł

Skutki nielegalnego pobierania

The effects of illegal electricity usage for excise duty

Nielegalne pobieranie energii elektrycznej jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, podlegającym regulacji zarówno prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, jak i prawa podatkowego. W prawie podatkowym przeciwdziałanie nielegalnemu pobieraniu energii elektrycznej związane jest z wątpliwą racjonalnością czerpania przez budżet państwa korzyści z czynów zabronionych. Konieczność wprowadzenia autonomicznych regulacji dotyczących nielegalnego pobierania energii elektrycznej na gruncie prawa podatkowego wynika z potrzeby neutralizowania negatywnych skutków takiego poboru dla interesów fiskalnych budżetu państwa. Precyzyjne wyznaczenie skutków nielegalnego pobierania energii...[...]
4/2017 str. 136

Kup aby przeczytać całość