Znajdź artykuł

Składy podatkowe

... Nowym elementem jest również wprowadzenie dla podatników akcyzy obowiązku odrębnej rejestracji w urzędzie celnym. W tym zakresie projekt ustawy stanowi, że podatnicy podatku akcyzowego są obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności będącej przedmiotem opodatkowania złożyć we właściwym urzędzie celnym zgłoszenie rejestracyjne. Projektowana ustawa o podatku akcyzowym, stanowi, iż urząd celny prowadzi rejestr podatników akcyzy. Rejestr taki będzie zawierać w szczególności dane identyfikacyjne podatnika, jego siedzibę i adres oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Właściwy naczelnik urzędu celnego będzie obowiązany do wydania zaświadczenia potwierdzającego czy podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy na wniosek ... [...]
8/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość