Znajdź artykuł

Składy celne część 3

Jakkolwiek możliwość odmowy wydania zezwolenia istnieje również obecnie - z mocy przepisów ustawy o działalności gospodarczej organ koncesyjny może bowiem odmówić udzielenia koncesji w przypadku, gdy wnioskodawca nie daje rękojmi należytego wykonywania działalności - jednak bezpośrednie odwołanie się przez przepisy Kodeksu celnego do prawidłowo wykonywanej dotychczas działalności w formie składu celnego, jako ustawowej przesłanki warunkującej wydanie nowego pozwolenia, jest bardzo istotną okolicznością dyscyplinującą osoby prowadzące składy celne oraz wpływającą pozytywnie na eliminowanie niekorzystnych zjawisk związanych z działalnością składów celnych. Sankcja w postaci braku możliwości uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu celnego - i to aż przez okres pięciu lat - może często przewyższać ewentualne korzyści osiągnięte wskutek popełnionych nieprawidłowości, np. wyniku usunięcia składowanych towarów.[...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość