Rozmowa z dr Aloisem Schikorą, Prezesem ds. Finansów w Naddyrekcji Finansowej w Hamburgu, doradcą Prezesa Głównego Urzędu Ceł ds. przedakcesyjnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rozmowa z dr Aloisem Schikorą, Prezesem ds. Finansów w Naddyrekcji Finansowej w Hamburgu, doradcą Prezesa Głównego Urzędu Ceł ds. przedakcesyjnych

MPC; - Panie doktorze, jest Pan doradcą specjalnym Prezesa GUC z ramienia niemieckiej administracji celnej. Na czym polega Pana misja w Polsce? Dr Alois Schikorą: - Moja działalność w charakterze doradcy specjalnego Prezesa GUC wynika z umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, zawartej w 1992 r. oraz na Memorandum of Understanding (Memoran- dum Porozumienia -przyp. red), które zostało podpisane w październiku 1999 r. przez Szefa Zarządu Cel RFN i jego odpowiednika w Polsce. Zawarte są w nim deklaracje zamierzeń, mających na celu wspieranie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez różnorodne formy pomocy, takie jak np. seminaria i szkolenia praktyczne, które odbywają się tu, w Warszawie, amówiąc ściśle, w ośrodku szkoleniowym w Świdrze, lub w placówkach administracji celnej w Niemczech. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość