Rada celno-akcyzowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Rada celno-akcyzowa

... Zgodnie z § 4 zarządzenia, do zadań Rady należy, w szczególności: 1) wyrażanie opinii w sprawach należących do zadań Służby Celnej przedstawianych Radzie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;2) opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do zadań Służby Celnej przedstawianych Radzie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;3) występowanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z propozycjami zmian obowiązujących aktów prawnych w sprawach objętych zakresem działania Rady; ... [...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość