Znajdź artykuł

Rada celna

Nowelizacja Kodeksu celnego dokonana ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365) w dodanym art. 2791 dała możliwość ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych powołania Rady Celnej, która ma być organem opiniodawczo-doradczym w sprawach celnych. Powołanie takiej Rady uzależnione zostało jednak od woli Ministra Finansów. Po upływie ponad czterech miesięcy od daty wejścia w życie tej nowelizacji, Minister Finansów zarządzeniem z dnia 9 września 2002 r. w sprawie powołania, zadań, trybu pracy oraz organizacji Rady Celnej (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 12, poz. 60) powołał taką Radę. Brak kodeksowych przepisów o możliwości likwidacji tego organu, pozwala przypuszczać, że Rada Celna zagości na dłużej w polskiej rzeczywistości gospodarczej i będzie w stanie twórczo wpływać na ewolucję przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z kontrolą międzynarodowego obrotu towarowego.[...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość