Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 207 do poz. 244

np poz. 207. W dniu 10 października 1997 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej (Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 735). Na okres od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. ustawa wprowadza obowiązek pobierania m.in. od importerów węgla kamiennego tzw. opłaty węglowej w wysokości 2% wartości celnej powiększonej o należne cło i podatek od towarów i usług. Opłatę powyższą pobierają i naliczają organa celne na warunkach określonych do zapłaty cła. opłaty węglowe mogą być odprowadzane na Fundusz Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w terminie 14 dni od jej pobrania, nie później jednak niż 30 dni od wydania węgla. Jednocześnie organa celne zostały upoważnione do zabezpieczania kwoty opłaty węglowej a także do jej egzekucji. Szczegółowy tryb pobierania i odprowadzania opłaty określi Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość