Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 170 do poz. 192 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 170 do poz. 192

np. poz. 171. W dniu 3 lipca 1998 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. W sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku (Dziennik Ustaw nr 74, poz. 474). Rozporządzenie, wydane w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 1998 r. O działalności ubezpieczeniowej (Dziennik Ustaw nr 11, poz. 62 z 1996 r. Z późniejszymi zmianami), ustala organy uprawnione i zobowiązane do kontroli posiadania dokumentów zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (ubezpieczenie OC). Organem zobowiązanym do przeprowadzania tej kontroli jest Policja. Dodatkowo uprawnienia takie otrzymały także organy celne i Straż Graniczna. Jeżeli osoba kontrolowana nie przedstawi dokumentu zawarcia umowy - organ kontrolujący w terminie 14 dni zawiadamia o tym pisemnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. [...]
8/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość