Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 147 do poz. 169 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Przegląd zmian w przepisach celnych i związkowych od poz. 147 do poz. 169

np. poz. 147. W dniu 5 kwietnia 1998 r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie opłat drogowych (Dziennik Ustaw nr 40, poz. 230) W rozporządzeniu określono szczegółowe zasady pobierania opłat za przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających dopuszczalne parametry określone w przepisach o ruchu drogowym. Ustalono stawki za przejazdy jednorazowe i wielokrotne. Opłaty te pobierane są przed wydaniem pozwolenia przez organ wydający zezwolenie. Ustalone zostały też stawki opłat w przypadku stwierdzenia przejazdu bez właściwego zezwolenia. Opłaty te pobierał będzie zarząd drogi, na którego terenie dokonano kontroli, a na granicy - urzędy celne. Zerową stawkę powyższych opłat przewidziano dla przedsiębiorców dokonujących przewozów w celach charytatywnych, związanych z klęskami żywiołowymi. [...]
7/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość