Znajdź artykuł

Przedstawicielstwo w procedurach celnych

Rozporządzenia, które odnoszą się do tych zagadnień, tworzą:- 2913/92 Rozporządzenie Rady ustanawiające Wspólnotowy Kodeks celny,- 2454/93 Rozporządzenie Komisji które rozwija poprzednie. Biorąc pod uwagę to, że od 1 maja tego roku, teksty te zaczną obowiązywać w Polsce, wydaje się pożytecznym dokonać analizy ich wybranych aspektów. Spośród wielu, wybrałem dla te które wiążą się z zagadnieniem „przedstawicielstwem celnym”. Artykuły jakie dotyczą tego zagadnienia zawarte są we wspólnotowym Kodeksie Celnym (KCW - rozporzadzenie 2913/92) to: 4 ust.12, 5, 64 oraz 201. Ich wspólne rozpatrzenie pozwoli nam na uzyskanie następujących informacji:[...]
2/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość