Znajdź artykuł

Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym

Summarites - The tax liability limitation secured by a compulsory mortgage or tax lien

The article raises the matter of expiration of tax liabilities collateralised by a compulsory mortgage or treasury pledge. The subject was introduced by the general characteristic of compulsory mortgage and treasury pledge. Next part of the article questions the constitutionality of the institiusions which run the expiration of tax liabilities collateralised by a compulsory mortgage or treasury pledge (art. 70 § 8 Tax Code). The conclusion presents that: • article 70 § 8 Tax Code is unconstitutional; • if during the period of collateraising the compulsory mortgage (tax lien) the time expires they are considered to expire by force of law.   W niniejszym artykule poruszono kwestię przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym. Rozważania wywiedziono od ogólnej charakterystyki instytucji hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego. W dalszej kolejności pod uwagę poddano wątpliwości co do konstytucyjności instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych za pomocą hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego (art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej). W konkluzji artykułu przyjęto: • Artykuł 70 § 8 Ordynacji podatkowej jest niezgodny z Konstytucją. • W okresie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową (zastawem skarbowym) biegł termin ich przedawnienia, a jeżeli upłynął w tym okresie – to wygasły one z mocy prawa.[...]
8/2014 str. 321

Kup aby przeczytać całość