Znajdź artykuł

Propozycja dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym1 a rozporządzenie (WE) Nr 648/2005 zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny2 (część pierwsza)

Projekt dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym został przyjęty przez Komisję Europejską 13 stycznia 2004 roku, a następnie 6 lutego 2004 roku przekazany do Rady UE oraz do Parlamentu Europejskiego. Polska otrzymała projekt 10 lutego 2004 roku. Rozporządzenie (WE) Nr 648/2005 zmieniające rozporządzenie ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny weszło w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu, tj. 11 maja 2005 roku. Artykuł 5a ust. 2, art.13 ust. 2 akapit drugi, art. 36a ust.4, art. 36b ust. 1, art. 182a ust.2 i art. 182d ust. 1 mają zastosowanie od 11 maja 2005 r. Wszelkie inne przepisy stosuje się po wejściu w życie przepisów wykonawczych.[...]
12/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość