Znajdź artykuł

Prawo konkurencji: co nowego? Przepisy wprowadzające odpowiedzialność osobistą członków zarządu

Competition Law: what’s new? Regulations introducing personal liability of board members

18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie największa nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów od jej uchwalenia w 2007 r. Nowe przepisy, opublikowane 17 lipca b.r., zwierają szereg rozwiązań mających usprawnić polski system ochrony konkurencji. Kary pieniężne dla osób zarządzających przedsiębiorstwem Najbardziej kontrowersyjną nowością z punktu widzenia przedsiębiorców wydaje się być wprowadzenie możliwości nakładania dotkliwych kar pieniężnych przez Prezesa UOKiK na osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Odpowiedzialności takiej będzie podlegać osoba zarządzająca, która przez swoje działanie lub zaniechanie umyślnie dopuściła do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Po protestach środowiska przedsiębiorców, zrezygnowano z pierwotnie proponowanej odpowiedzialności również za nieumyślne działania i zaniechania, jednak sama konstrukcja prawna tej odpowiedzialności w dalszym ciągu budzi szereg wątpliwości.[...]
11/2014 str. 451

Kup aby przeczytać całość