Poszerzone kompetencje czeskiej Służby Celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Poszerzone kompetencje czeskiej Służby Celnej

Expanded competences of the Czech Customs Service

Od trzech lat administracja celna Republiki Czeskiej wykonuje zadania, określone mianem „delena sprava”, co można przetłumaczyć na język polski jako „zlecone administrowanie” lub inaczej „zadania powierzone” przez inne organy państwa. Katalog tych zadań wiąże się z poborem i egzekucją zobowiązań pieniężnych, powstałych zarówno w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych, zakończonych prawomocnymi decyzjami wymiarowymi, jak i wynikłych z mocy ustanowionego prawa, a więc bezdecyzyjnych. Należności te są dochodami budżetu państwa oraz stanowią wpływy właściwych funduszy państwowych, ale też są wpływami do budżetów jednostek samorządowych. Dotychczasowe efekty działań czeskich funkcjonariuszy celnych w tym zakresie są wysoko oceniane przez władze kraju. Przeniesienie wymienionych zadań z urzędów finansowych na rzecz administracji celnej przyniosło wymierne oszczędności w sferze zatrudnienia, bowiem Służba Celna wykonuje te zadania angażując znacznie mniej pracowników. Skoncentrowanie funkcji administrowania wszelkiego rodzaju opłatami, podatkami, czy też grzywnami w jednym urzędzie przyniosło już nadspodziewane efekty.[...]
4/2015 str. 148

Kup aby przeczytać całość