Znajdź artykuł

Postępowanie dotyczące obchodzenia ostatecznych ceł antydumpingowych w sprawie biodisla pochodzącego z USA

Istotą postępowania antydumpingowego jest przywrócenie zakłóconej, poprzez stosowane przez niektórych przedsiębiorców nieuczciwą praktykę, konkurencji na rynku. Sankcje nałożone w wyniku przeprowadzonego dochodzenia stanowią instrument protekcji uwarunkowanej. Oznacza to, że mogą one zostać zastosowane w przypadku kumulatywnego wystąpienia ściśle określonych przez prawo przesłanek: dokonano przywozu z państwa trzeciego na teren Unii Europejskiej produktu podobnego po cenie dumpingowej, wystąpienie poważnej szkody w przemyśle unijnym albo spowodowanie groźby wystąpienia takiej szkody lub też opóźnienie rozwoju danej gałęzi przemysłu na obszarze Unii Europejskiej na skutek importu produktu podobnego, [...]
10/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość